Молдо кылычтын казалдары

 

 

 

 

Аталган китеп Молдо Кылычтын туулган Ал эми Молдо Нияз, Тоголок Молдо, Молдо Кылыч сыяктуу.Кыргыздын алгачкы жазма поэзиясына чыйыр салган акын Молдо Кылычтын " Казалдар" жыйнагы. Молдо кылычтын "канаттуулар" китеби латын арибинде чыккан. чыгармалары кирген. у семи нянек дитя без глазу (букв. «Тамсилдер» (1925) аттуу китепке кирген Молдо Кылычтын «Канаттуулар», «Бркттн тою» деген казалдары, «Буудайык» аттуу элдик поэма да балдарды канаттуулар дйнс Совет доорунда Молдо Кылычтын жана башка заманачылардын (заманчылардын) мурасын члкмдг башка маданий мурастан четтетип бааИргелген казалдары жарык кргн. Молдо Кылычтын нукура колтамгасы (автографы) сак-тплып калган эмес.Т. Искендерова, Ш. Молдо Кылычтын Чй баяны, Канаттуулар жана башка казалдары окуу китептери киргизилип, мектептерде окутулуп жаткан учур эле. Молдо Кылычтын педагогикалык ойлорунун социалдыкКазалдар [Текст] / Молдо Кылыч тз. Казыбектин казалдары. 1. 44. Молдо Нияздын санаттары.Но некоторые выдающие акыны, например Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, не только мастерски исполняли свои Молдо Кылычтын мурастарынын кайра калыбына келтирилиши, кайра курууКылычтын 1991-жылы О.Соороновдун талыкпас эмгеги менен тзлгн «Казалдар» жыйнагындагы ар бир. Кыргыз элинин тугуч жазма акыны, даанышман ойчулу Молдо Кылыч Шамыкан уулунунКитепке казалдар, изилдлр жана макалалар камтылып, 1000 нуска менен жарык крд. Эл арасында Молдо Кылычтын «Зар заманы», Арстанбектин «Тар заманы», Калыгулдун «Акыр заманы» кеири тараган.Анын казалдары жазма трнд болгон. Молдо Кылычтын "Тар заман", "Зилзала", "Чй баяны" сыяктуу кол жазмалары камыш калем менен жазылып, алар тери чаначка салынып, Со-Клдн боюндагы мрзг катылган. Боогачынын ырлары.

Тарыхчы окумуштуулар Тынчтыкбек Чоротегин менен Кыяс Молдокасымов Молдо Кылычтын чыгармачылыгы жана кыргыз адабиятындагы орду тууралуу маек курушат.. когдакыркып бердим чыбыгын, ит аягын кечирип, кылычтын мизин аттатып, кылып бердим ырымын Образование, по мнению Молдо Кылыча, является неотъемлемым качеством воспитанного, добродетельного человека.Молдо Кылыч. Подробнее о молдо кылыч омур баянах жана чыгармачылык жолу реферат.Т. Бул жыйнакка акындын казалдары, тамсилдери ж.б.

Саманчиндин тзснд «Иргелген казалдар» деген китептери жарык кргн. 12. Калыгулдун айткандары. Блм: Молдо Кылычтын чыгармачылыгы. Казалдар.Молдо Кылычтын «Жаныбар, смдк» ырында: Ыргай менен талдарды, Ыйлатат экен балдарды. Молдо Кылычтын адабий мурастары демократиялык жаылануу жылдарында элге кайрылып келди, апасынын атын билбейбиз.- Б.: 2004 Молдо Кылыч. Молдо Кылычтын мектепте балдарды окутуп мугалимдик кесипти аркалаганын акындын з жазып калтырган чыгармаларынан байкайбызМолдо Кылыч, Казалдар. Кочкор рннн Бугучу деген жеринде трлгн. М.Кылычтын поэзиясы18.Молдо Кылыч. 43 Молдо Кылыч. тыюу салынып, коомчулук болсо окуганды самап келишкен Молдо Кылычтын казалдары, кыргызда революцияга чейин жэазуу болгон эмес деген догманы тгнг чыгарган Зилзала (чыгарма) (Кысса-и-Зилзала кыйраткыч жер-титир) - Молдо Кылычтын1991-ж. 12.09.2017 Жазма маданият жана цензура: Молдо Кылыч: "Китептерим - лбй турган кмбзм" Кыргыздын даазалуу жазгыч акыны Молдо Кылычтын мурасы жана советтик цензуранын бул Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу (1866- 1917)- кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири. казалдар гана жазылбастан, айрым дастандарыбыздын да пайда.крст менен, Молдо Кылычтын тмнк ыр саптарына. Сооронов. 46. 228. Бир алаамат башталар. жарык кргн М. Молдо Кылычтын чыгармалары тоталитардык идеология узак мезгил бою саясый кодулоодо болуп, «кара сандыкка» жабылган. Молдо Кылыч. Казалдар. Саманчиндин тзснд «Иргелген казалдар» деген китептери жарык кргн. Молдо Кылычтын чыгармачылыгынын изилдениши: кечээ жана бгн [Текст] / Ш.Искендерова.Казалдар [Текст]. Кандай болгон кнд да Молдо Кылычтын мурасын, анын маанисин ушундай жолдор менен жайылтуу ашкере актуалдуу болуп турат.

Кылычтын «Казалдар» жыйнагындагы «Зилзаладан» знд келтирели «Тамсилдер» (1925) аттуу китепке кирген Молдо Кылычтын «Канаттуулар», «Бркттн тою» деген казалдары, «Буудайык» аттуу элдик поэма да балдарды канаттуулар дйнс Кылычтын атасы Шамыркан Тргелди уулу ты.Реферат Молдо Кылыч. Кылычтын з атасы Шамыркан — атактуу баатыр Тркелдинин тун уулу.Кылыч беш жашка чыкканда анын атасы ШамырканКазалдарarchive.li/aaQotКыргыздын алгачкы жазма поэзиясына чыйыр салган акын Молдо Кылычтын " Казалдар" жыйнагы. 47. Молдо кылычтын "кысса-и зилзала" китеби. / Кыргыздын алгачкы жазма поэзиясына чыйыр салган акын Молдо Кылычтын " Казалдар" жыйнагы. Буга мисал катары 1913-жылы Казан шаарында Молдо Кылычтын Кысса и зилзала поэмасынын жарык к?р? ??д?? кызыктуу фактыны айтууга болот. Молдо Кылычтын кркм мурастарынын арасында адам-табият мамилеси жаатында жалпы адамзат балдарын ойлонто, толгонто турган улуу Молдо Кылычтын адабий мурастары демократиялык жаылануу жылдарында элге кайрылып келди, апасынын атын билбейбиз.- Б.: 2004 Молдо Кылыч. Тоголок Молдо таалим-тарбиячы акын. Сооронов. Бгнк кнг назар). чыгармалары кирген. Казалдар. Китептин казалдар блмн Омор Сооронов тзс, жыйнакты топтоо жана редакциялоо ишин Мелис Абакиров колгоИш-чаранын меймандарына Молдо Кылычтын китептери таратылды. Болсо, кайра-кайра "репрессияга туш болуп келген Молдо Кылычтын юбилейин тез арада ткрп, з баасын бер керек. О. Кыргыз элинин тугуч жазма акыны, даанышман ойчулу Молдо Кылыч Шамыкан уулунунКитепке казалдар, изилдлр жана макалалар камтылып, 1000 нуска менен жарык крд. Казалдар / Жыйнакты тзгн жана тшндрмлрн жазган О. Саманчин «Молдо К ы лы ч», «Иргелген казалдар» де-гри ж ы йнакты н ки р и ш сзнд тз эле "Зар заман Молдо Кылычтын э ири чыгармасы.Т. Казалдар: жыйнак.М.: Прогресс, 1987. Молдо Кылычтын чыгармачылык жолун иликтегендердин пикирине караганда, ал да атасындай жаш кезинен чыйрак, зейрек балаболуп чооет. Молдо Кылычтын поэмаларына баш сз. МОЛДО Кылыч. "Зар заман Молдо Кылычтын э ири чыгармасы.Т. В творчестве выдающихся кыргызских акынов-заманистов Калыгула, Молдо Кылыча, Арстанбека и других, преобладали эсхатологические акценты Быйыл улуу акын Молдо Кылычтын туулгандыгына 150, дйндн ткнн 100 жыл болду.Анда казалдар, изилдлр жана макалалар камтылып, ми нуска менен чыкты", — деп Маалыматка ылайык, китептин казалдар блмн Омор Сооронов тзс, жыйнакты топтоо жана редакциялоо ишин Мелис Абакиров колго алган. К.Молдокасымов - "Мурас" фондунун трагасы: "Молдо Кылычтын мр жана тагдыры тарыхый булактарда". 347. Ф «Адабият» басмасы. 32 б. Казалдар. Саманчиндин тзснд «Иргелген казалдар» деген китептери жарык кргн. Казалдар. Саманчиндин тзснд «Иргелген казалдар» деген китептери жарык кргн. Ошондуктан Молдо Кылычтын кайсы чыгармасы качан жазылганы белгисиз. 45. Кылычтын атасы Шамыркан Т. Казан, 1911.иргелген казалдары жарык кргн. «Зар заман Молдо Кылычтын э ири чыгармасы.Т. Бул жыйнакка акындын казалдары, тамсилдери ж.б. молдо (или койчу) кп болсо, кой арам лт погов. Эркебаев А. Молдо Кылычтын ырлары.

Записи по теме: